O Pracowni

hemogen1.jpg
hemogen2.jpg
Pracownia Ustalania Ojcostwa i Identyfikacji Genetycznej stanowi ważny dział medycyny sądowej wykorzystujący w praktyce laboratoryjnej postępy w zakresie najnowszych technik molekularnych opartych o analizę profili DNA. Oprócz działalności naukowej, czysto poznawczej i dydaktycznej Pracownia zajmuje się również ekspertyzami genetycznymi dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Główne tematy badawcze:
 • identyfikacja osobnicza (w tym również szczątków ludzkich z wykorzystaniem metod biologii molekularnej);
 • badania populacyjne (DNA autosomalny i związany z chromosomami płci X i Y);
 • genetyczna badania pokrewieństwa (np. dla celów imigracyjnych);
 • diagnostyka genetyczna wybranych chorób;
 • badania filogenetyczne;
 • badania genealogiczne.

  Pracownia jest jednostką atestowaną przez Komisję Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, posiada również Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej /International Society for Forensic Genetics-ISFG/.
  Dysponujemy najnowszym sprzętem laboratoryjnym i genetycznym oprogramowaniem pozwalającym na statystyczne opracowanie wyników badań DNA.
  Działalność naukowa Pracowni znalazła wyraz w postaci licznych prac naukowych publikowanych w kraju i zagranicą.

  Badania genetyczne w dochodzeniu ojcostwa

  Badania te wykonujemy na polecenie Sądów i Prokuratur, mogą być one również przeprowadzone na zlecenie osób prywatnych pod warunkiem zgody na ich wykonanie prawnych opiekunów dziecka. Badania takie mogą być wykonane również np. na wniosek pełnoletniego dziecka i domniemanego ojca.

  Materiał badawczy

  Materiał biologiczny pobieramy wyłącznie w Zakładzie, wszystkie etapy analizy przeprowadzane są w tut. Pracowni. Dokonujemy konfrontacji osób i sporządzamy protokół pobrań z danymi personalnymi stron. Do badań wystarcza niewielka ilość krwi, od dzieci nieurazowo pobieramy wymaz z jamy ustnej.

  Ustalenie ojcostwa może się również odbyć poprzez badanie członków rodziny domniemanego ojca pozwalające na rekonstrukcję profilu DNA zmarłego mężczyzny. W uzasadnionych przypadkach badania mogą się odbyć bez udziału matki dziecka.

  Profile DNA możemy określić również w innym materiale biologicznym np. w mięśniach, kościach i materiale archiwalnym – preparaty histologiczne.

  W przypadku badań zleconych przez Sądy, Prokuratury i Policję ekspertyzy DNA wykonywane są również w oparciu o materiał biologiczny dostarczony przez ww. jednostki do Zakładu Medycyny Sądowej.

  Możliwa jest również rekonstrukcja profilu DNA nieżyjącego pozwanego w oparciu o badania rodzinne, lub w uzasadnionych przypadkach badanie bez udziału u matki dziecka.

  Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie dla celów badawczych, osoby trzecie nie mają do nich dostępu.

  Stosowane techniki badawcze

 • Polimorfizm DNA oznaczamy według najnowszych technik badawczych z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej przy użyciu automatycznego sekwenatora ABI Prism310 i 3130.

  Elektroforeza kapilarna /CE/ jest stosunkowo nową, dynamicznie rozwijającą się techniką opartą o różną prędkość molekuł poruszających się przez fazę nieruchomą pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Szybkość wędrowania cząstek zależy przede wszystkim od ich wielkości, co zezwala na rozdział poszczególnych markerów genetycznych.

  Techniką elektroforezy kapilarnej określamy kilkanaście autosomalnych markerów DNA typu STR/ ilość oznaczanych markerów zależy od stopnia trudności ekspertyzy i uzyskanej wartości prawdopodobieństwa ojcostwa/. W uzasadnionych przypadkach do analizy genetycznej włączamy także markery związane z chromosomami płci X i Y.

 • Uzyskane wyniki są poddawane analizie statystycznej według programu DNAVIEW.
 • Badania DNA umożliwiają jednoznaczne: - Wykluczenie ojcostwa, gdy u dziecka w co najmniej 4 loci genowych pojawiają się markery genetyczne nieobecne u pozwanego mężczyzny. - Potwierdzenie ojcostwa, gdy u dziecka wykazujemy allele obecne u pozwanego i u matki dziecka. W tych przypadkach obligatoryjnie włączamy rachunek statystyczny określający wartość prawdopodobieństwa ojcostwa (P=99,9999%).

  W Pracowni Ustalania Ojcostwa i Identyfikacji Osobniczej, w zależności od potrzeb, możemy również oznaczyć klasyczne cechy grupowe krwi (m.in. ABO, MN, RhCWCcDEe, Kell, Hp, ACP, PGM, ESD, GLO).

  Badania identyfikacyjne

  Pracownia stosując metody molekularne przeprowadza także badania identyfikacyjne określające:
 • stopień pokrewieństwa między badanymi osobami;
 • identyfikujemy osoby o nieznanej tożsamości, w tym osoby które zginęły wskutek pożaru, szczątki ciał znalezione w miejscach katastrof zbiorowych;
 • określamy profile genetyczne porzuconych noworodków;
 • identyfikujemy genetycznie kobiety podejrzane o czyn dzieciobójstwa;
 • analizujemy przypadki spraw w których istnieje podejrzenie o kazirodztwo;
 • przeprowadzamy również badania genealogiczne.

  W tych przypadkach profile DNA ustala się w oparciu o różnorodny, dostępny, wymieniony uprzednio, materiał biologiczny.

  W sprawie terminów i kosztów badań prosimy kontaktować się bezpośrednio z Pracownią Ustalania Ojcostwa i Identyfikacji Osobniczej – tel. 058 349-12-58.